Honda Connected Services Voorwaarden en bepalingen voor diensten

Voorwaarden en bepalingen voor diensten ("Voorwaarden")

Inhoud

1. Informatie over deze Voorwaarden
2. Contact opnemen
3. De Diensten
4. Een Connected-profiel aanmaken
5. eSIM-activering
6. Bevestiging van eigendom
7. Periodieke bevestiging van eigendom
8. Uitgenodigde gebruikers
9. Servicepakketten
10. Inhoud en gebruik van Servicepakketten
11. Servicepakketten bestellen
12. Automatische verlenging van Servicepakketten
13. Annulering en restitutie van Servicepakketten
14. Servicepakketten van derden
15. Eerste land van registratie
16. Toegelaten gebruik van de Diensten
17. Garantie
18. Aansprakelijkheid
19. Eigendomsoverdracht van het Voertuig en deactivering van de Diensten
20. Beëindiging van de Diensten door Honda
21. Beëindiging van de Diensten door u
22. Gevolgen van beëindiging
23. Wijzigingen in deze Voorwaarden en Voorwaarden servicepakket
24. Wijzigingen in de Diensten
25. Gebeurtenissen buiten onze controle
26. Privacy
27. Intellectuele eigendomsrechten
28. Andere voorwaarden
29. Toepasselijke wetgeving
30. Voorwaarden servicepakket

1. Informatie over deze Voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden gaan uit van Honda Motor Europe Limited ("Honda", "we", "ons" of "onze"), een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel te Cain Road, Bracknell, Berkshire, Engeland RG12 1HL bedrijfsnummer 00857969 en BTW nummer GB 711019584.

1.2 Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een van de diensten ("Diensten") die door Honda van tijd tot tijd worden aangeboden via een compatibel Honda-voertuig ("Voertuig") en/of de mobiele applicatie My Honda+ ("App"), aanschaft of anderszins gebruikt.

1.3 Deze Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de App ("App-voorwaarden") vormen samen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Honda met betrekking tot uw aankoop en/of gebruik van de Diensten. U wordt gevraagd deze Voorwaarden te accepteren. Mogelijk moet u in de App digitale acceptatievakjes aanvinken.

1.4 U begrijpt dat u door het accepteren van deze Voorwaarden wettelijk gebonden bent door deze Voorwaarden en dat er op het moment van acceptatie een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Honda tot stand wordt gebracht. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kan u (sommige) Diensten niet aanschaffen of gebruiken.

1.5 Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen. Uw aandacht wordt vooral gevestigd op de volgende clausules van deze Voorwaarden: Clausule 5 (eSIM-activering); clausule 10 (Inhoud en gebruik van Servicepakketten), clausule 12 (Automatische verlenging van Servicepakketten); clausule 15 (Eerste land van registratie); Clausule 16 (Acceptabel gebruik van de Diensten); clausule 17 (Garantie); en clausule 18 (Aansprakelijkheid).

1.6 Deze Voorwaarden zijn inhoudelijk voor het laatst bijgewerkt op 9 maart 2020.

2. Contact opnemen

2.1 Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden of de Diensten, kunt u:

2.1.1 het gedeelte met veelgestelde vragen en antwoorden bekijken op de Honda-website ("FAQ-pagina's") op www.honda.nl/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html ; en

2.1.2 contact met ons opnemen via de contactmethoden en contactgegevens op de FAQ-pagina's of op een andere wijze waarover Honda u geïnformeerd heeft.

2.2 Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan uw eventuele wettelijke “statutaire” rechten. Ga voor meer informatie over uw rechten als consument naar de Consumenten Bond-website www.consumentenbond.nl of bel 070/445.45.45.

3. De Diensten

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten of er de voordelen van te ontvangen, moet u bepaalde acties ondernemen. Honda zal u van tijd tot tijd op de hoogte stellen van deze acties, maar u zult onder andere het volgende moeten doen:

3.1.1 de App op uw smartphone downloaden en installeren (zie de App-voorwaarden);

3.1.2 een Honda-account en een Connected-profiel aanmaken (zie clausule 4);

3.1.3 een eSIM in het Voertuig hebben waarbij de Connected Mode is ingeschakeld (zie clausule 5);

3.1.4 de Bevestiging van eigendom en/of de Periodieke bevestiging van eigendom voor het Voertuig voltooien (zie clausule 6 en7);

3.1.5 de Primaire gebruiker of een Uitgenodigde gebruiker van het Voertuig zijn (zie clausule 6 en 8); en

3.1.6 het vereiste Servicepakket voor de Diensten hebben (zie clausule 9).

3.2 De Diensten kunnen variëren afhankelijk van het model, de specificatie en het modeljaar van het Voertuig en het eerste land van registratie (zie clausule 15). Als het Voertuig de Diensten niet kan ontvangen, bijvoorbeeld vanwege lokale wettelijke vereisten of technische redenen, is Honda niet verplicht de Diensten aan u te leveren.

3.3 Meer informatie over de Diensten die Honda van tijd tot tijd aanbiedt, kunt u met uw dealer bespreken, vindt u op de FAQ-pagina's en andere informatie vindt u in de App. Houd er rekening mee dat de Diensten mogelijks beperkte functionaliteit hebben als u niet de meest recente versie van de App of het besturingssysteem op uw smartphone heeft gedownload.

3.4 Om de Diensten te kunnen gebruiken, dient u ten minste 16 jaar te zijn of een andere leeftijd te hebben: (i) die in deze Voorwaarden of de Voorwaarden servicepakket wordt gespecificeerd, of (ii) die in uw land vereist is om de App en/of de Diensten te kunnen gebruiken.

4. Een Connected-profiel aanmaken

4.1 Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u een Honda-profiel voor verbonden diensten aanmaken in de App (“Connected-profiel“). Als u een Connected-profiel wilt aanmaken, moet u het proces volgen dat wordt beschreven in de App. Dit kan het volgende omvatten:

4.1.1 de App downloaden en installeren op uw smartphone;

4.1.2 het aanmaken van een online Honda-gebruikersaccount ("Honda-account") door de procedure te volgen die is beschreven in de App-voorwaarden; en

4.1.3 het verstrekken van bijkomende informatie, zoals uw naam, adres en/of andere informatie die vereist is bij het maken van uw Connected-profiel of andere gegevens die van tijd tot tijd door ons kunnen worden aangevraagd.

4.2 U dient ons bij het aanmaken van een Connected-profiel juiste, nauwkeurige en volledige informatie te bezorgen en u dient deze informatie actueel te houden.

4.3 Als u onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt bij het aanmaken van een Connected-profiel of uw gegevens niet actueel houdt, zoals vereist, behouden we ons het recht voor uw Connected-profiel met onmiddellijke ingang te beëindigen. U kunt de App dan mogelijks niet meer gebruiken. Zie onderstaande clausule 19 voor meer informatie over onze beëindigingsrechten.

4.4 U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord en andere gegevens met betrekking tot uw Connected-profiel veilig en vertrouwelijk bewaart en hier uitsluitend verantwoordelijk voor bent. Als u van mening bent dat iemand onbevoegde toegang heeft gekregen tot uw Connected-profiel, moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen.

4.5 Als u uw Connected-profiel wilt verwijderen, volgt u de procedure die wordt beschreven in de App. Neem contact op met Honda als u uw Honda-account wilt verwijderen. Als u uw Honda-account verwijdert, wordt uw Connected-profiel ook automatisch verwijderd. Overweeg dus het verwijderen van uw Honda-account zorgvuldig. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe het verwijderen van uw Honda-account of Connected-profiel invloed kan hebben op uw gegevens die we in ons bezit hebben.

4.6 Wanneer u geen Connected-profiel meer heeft, kan uw eSIM worden overgeschakeld naar de eCall Mode (zoals gedefinieerd in clausule 5) en kunt u de Diensten niet meer ontvangen. In dergelijke gevallen is Honda niet verplicht ongebruikte Diensten terug te betalen of aansprakelijk voor enig verlies van gebruik of beschikbaarheid van de Diensten. Om ervoor te zorgen dat uw eSIM kan worden teruggezet naar de Connected Mode (zoals gedefinieerd in clausule 5) moet u een nieuw Connected-profiel aanmaken en de procedure volgen die in clausule 5 is beschreven.

5. eSIM-activering

5.1 Voertuigen die de Diensten kunnen ontvangen, bevatten een ingebouwde chip voor de abonnee-identificatiemodule ("eSIM"). De eSIM kan in eerste instantie worden ingesteld op de " alleen eCall modus". Dit betekent dat de eSIM niet volledig is verbonden met een mobiel telecommunicatienetwerk en dat het Voertuig geen gegevens kan ontvangen of verzenden en daardoor geen Diensten kan leveren ("eCall Mode").

5.2 Om van alle functies van de Diensten te kunnen profiteren, moet u uw eSIM activeren door deze in de "connected mode" te zetten. Dit betekent dat de eSIM volledig is verbonden met een mobiel telecommunicatienetwerk ("Connected Mode"). Om uw eSIM in de Connected Mode te zetten, moet u de instructies in de App volgen. Mogelijk moet u toegang hebben tot het Voertuig en een Honda-dealer bezoeken.

5.3 De eSIM en de verbinding met een mobiel telecommunicatienetwerk worden beheerd door een externe netwerkprovider van Honda. Door de stappen in clausule 5.2 uit te voeren, bevestigt u dat u ermee instemt dat de eSIM wordt overgeschakeld naar de Connected Mode en wordt verbonden met een mobiel telecommunicatienetwerk.

5.4 Als u wilt dat uw eSIM wordt overgeschakeld van de Connected Mode naar de eCall Mode, moet u het Voertuig uit uw Garage verwijderen (zoals gedefinieerd in clausule 6.5) of uw Connected-profiel verwijderen. Nadat u een van deze handelingen hebt uitgevoerd, zal Honda al het mogelijke doen om de eSIM in de eCall Mode te zetten, maar dit kan afhankelijk zijn van een aantal externe factoren, zoals het Voertuig dat zich in een gebied bevindt met toegang tot een mobiel telecommunicatienetwerk. Door de eSIM in de eCall Mode te zetten, hebt u geen toegang tot de Diensten en is Honda niet verplicht ongebruikte Diensten terug te betalen of aansprakelijk voor enig verlies van gebruik of beschikbaarheid van de Diensten.

5.5 Gelieve te noteren dat alleen de Primaire gebruiker (zoals gedefinieerd in clausule 6.4) mag de eSIM in de Connected Mode of eCall Mode zetten en door dergelijke verzoeken en acties uit te voeren, garandeert u dat u de Primaire gebruiker bent of zult zijn.

6. Bevestiging van eigendom

6.1 Als u een Voertuig hebt dat Diensten kan ontvangen, kunt u wanneer u een Connected-profiel hebt aangemaakt en uw eSIM is overgeschakeld naar de Connected Mode, het Voertuig met behulp van de App koppelen aan uw Connected-profiel.

6.2 Om het Voertuig aan uw Connected-profiel te koppelen, moet u bevestigen dat u de wettelijke eigenaar van het Voertuig bent of dat u de duidelijke en onbetwiste toestemming van de juridische eigenaar hebt om het Voertuig als Primaire gebruiker te gebruiken (zoals hieronder gedefinieerd) ("Bevestiging van eigendom").

6.3 Om de Bevestiging van eigendom te voltooien, dient u de procedure voor de Bevestiging van eigendom te volgen en te voltooien zoals beschreven in de App. Voor deze procedure hebt u mogelijks toegang tot het Voertuig nodig en moet u bepaalde informatie invoeren in de App en/of de display-eenheid van het Voertuig (de "Voertuigdisplay-eenheid"), zoals het voertuigidentificatienummer ("VIN").

6.4 De persoon die de Bevestiging van eigendom voor het Voertuig heeft voltooid, wordt aangewezen als de primaire gebruiker van het Voertuig ten behoeve van de Diensten en deze Voorwaarden ("Primaire gebruiker").

6.5 Nadat de Bevestiging van eigendom is voltooid, wordt het Voertuig weergegeven in een virtuele garage in de App waarin de Voertuigen worden weergegeven die zijn gekoppeld aan uw Connected-profiel ("Garage"). Gelieve te noteren dat de aanduiding als Primaire gebruiker en/of voltooiing van de Bevestiging van eigendom niet betekent dat u de wettelijke eigenaar van het Voertuig wordt. Dit is slechts een procedure die door Honda is geïmplementeerd voor het beheer van de Diensten.

6.6 Door de Bevestiging van eigendom en/of een Periodieke bevestiging van eigendom (zoals beschreven in clausule 6 en 7) te voltooien, garandeert en verklaart u Honda dat u de wettelijke eigenaar van het Voertuig bent of dat u de duidelijke en onbetwiste toestemming van de wettelijke eigenaar hebt om het Voertuig als Primaire gebruiker te gebruiken. Als u deze clausule 6.6 schendt, gaat u ermee akkoord dat u alle verliezen, kosten of andere bedragen die kunnen zijn veroorzaakt of opgelopen als gevolg van uw onjuiste Bevestiging van eigendom of Periodieke bevestiging van eigendom aan Honda en/of de wettelijke eigenaar van het Voertuig zult vergoeden.

7. Periodieke bevestiging van eigendom

7.1 Naast de Bevestiging van eigendom wanneer een Connected-profiel voor het eerst aan het Voertuig is gekoppeld zoals beschreven in clausule 6, dient u van tijd tot tijd opnieuw te bevestigen dat u nog steeds de wettelijke eigenaar van het Voertuig bent of dat u nog steeds toestemming hebt van de wettelijke eigenaar om het Voertuig als Primaire gebruiker te gebruiken ("Periodieke bevestiging van eigendom").

7.2 Om de Periodieke bevestiging van eigendom te voltooien, wordt u van tijd tot tijd door Honda geïnformeerd dat u de Bevestiging van eigendom opnieuw moet voltooien door de instructies in de App te volgen.

7.3 Periodieke bevestiging van eigendom is een maatregel die door Honda is geïntroduceerd om onbevoegd gebruik van de Diensten te voorkomen en moet worden voltooid binnen de door Honda voorgeschreven termijnen die worden medegedeeld in de kennisgeving in dit verband. Als u de Periodieke bevestiging van eigendom niet binnen de voorgeschreven termijn voltooit, heeft Honda het recht om uw eSIM over te schakelen naar de eCall Mode en de Diensten op te schorten. Als de Diensten zijn opgeschort en u een actief Servicepakket hebt dat nog niet is verlopen, kunt u de opschorting van de Diensten op elk gewenst moment opheffen door de Periodieke bevestiging van eigendom te voltooien en, als uw eSIM moet worden teruggezet naar de Connected Mode, moet u mogelijk een Honda-dealer bezoeken zoals beschreven in clausule 5.

7.4 Honda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies of onderbreking van de Diensten, indien er sprake is van opschorting van de Diensten als gevolg van het niet voltooien van een Periodieke bevestiging van eigendom. Als u van tevoren voor Diensten hebt betaald (bijvoorbeeld via een Subscription Service-pakket), gaat u ermee akkoord dat u geen recht hebt op terugbetaling of compensatie voor de periode waarin de Diensten werden opgeschort.

8. Uitgenodigde gebruikers

8.1 De Primaire gebruiker heeft het recht om bijkomende personen toe te staan de App en/of de Diensten te gebruiken met het Voertuig ("Uitgenodigde gebruikers") door de procedure te volgen die is beschreven in de App. U gaat ermee akkoord alleen de persoonlijke gegevens of informatie met Honda te delen van personen die zijn gevraagd om Uitgenodigde gebruikers te worden en die informatie over het delen van dergelijke gegevens hebben ontvangen, zoals vereist kan zijn door de toepasselijke wetgeving.

8.2 Er kunnen beperkingen gelden voor het toegestane aantal Uitgenodigde gebruikers dat tegelijkertijd is toegestaan. Meer informatie over dergelijke beperkingen vindt u op de FAQ-pagina's. Om gebruik te kunnen maken van de App en/of de Diensten moet de Uitgenodigde gebruiker een Honda-account en een Connected-profiel aanmaken door de procedure te volgen die is uiteengezet in clausule 4 of een andere procedure die van tijd tot tijd door Honda aan de Uitgenodigde gebruiker kan worden gemeld.

8.3 Met uitzondering van clausules 5, 6 en 7 zijn deze Voorwaarden ook van toepassing op Uitgenodigde gebruikers die deze Voorwaarden moeten accepteren bij het aanmaken van een Honda-account en Connected-profiel door digitale acceptatievakjes in de App aan te vinken. Als u een Uitgenodigde gebruiker bent, begrijpt u dat u door het accepteren van deze Voorwaarden wettelijk gebonden zult zijn aan deze Voorwaarden en dat er op het moment van acceptatie een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Honda tot stand wordt gebracht. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen Uitgenodigde gebruiker worden.

8.4 De Uitgenodigde gebruiker en de Primaire gebruiker zijn aansprakelijk jegens Honda voor het (niet) handelen van Uitgenodigde gebruikers en enige andere gebruiker of inzittende van het Voertuig (met inbegrip van schending van deze Voorwaarden) voor zover dergelijk (niet) handelen ertoe leidt dat Honda schade of kosten oploopt.

8.5 Zodra een Uitgenodigde gebruiker de vereiste stappen heeft uitgevoerd, wordt het Voertuig weergegeven in zijn of haar Garage. Uitgenodigde gebruikers hebben beperktere rechten met betrekking tot het Voertuig en de Diensten dan Primaire gebruikers en Uitgenodigde gebruikers kunnen zelf geen Servicepakketten kopen of zich hierop abonneren (zie clausule 9). Alleen de Primaire gebruiker heeft het recht Servicepakketten voor het Voertuig te kopen of zich hierop te abonneren en alleen de Primaire gebruiker heeft het recht bepaalde voorkeuren in te stellen voor het Voertuig die de Uitgenodigde gebruiker niet kan wijzigen. Meer informatie hierover vindt u in de App.

8.6 Als u een Uitgenodigde gebruiker bent:

8.6.1 garandeert en verklaart u dat u door de Primaire gebruiker bent uitgenodigd en geautoriseerd om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en/of te profiteren van de App en de Diensten met betrekking tot het Voertuig waarvoor u zich registreert als een Uitgenodigde gebruiker;

8.6.2 erkent u dat, als u het Voertuig gebruikt, de Primaire gebruiker en/of andere Uitgenodigde gebruikers mogelijks bepaalde informatie over uw gebruik van het Voertuig en de ritgeschiedenis kunnen bekijken (zoals verder beschreven in de Privacyverklaring); en

8.6.3 hebt u geen rechten of vorderingen tegen Honda indien de Primaire gebruiker besluit dat u niet langer gerechtigd bent een Uitgenodigde gebruiker te zijn, met inbegrip van verlies van gebruik of beschikbaarheid van de Diensten.

9. Servicepakketten

9.1 De Diensten zijn gebundeld in pakketten ("Servicepakketten") die worden geleverd door:

9.1.1 Honda, als standaard en/of gratis maar alleen in het geval van de eerste eigenaar van het Voertuig ("Standaardservicepakketten");

9.1.2 Honda, in ruil voor een betalend abonnement ("Subscription Service-pakketten"); of

9.1.3 Een organisatie van derden, in ruil voor een betalend abonnement ("Servicepakketten van derden").

9.2 Wanneer u bepaalde Servicepakketten koopt of anderszins gebruikt, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op uw aankoop en/of gebruik van deze Servicepakketten ("Voorwaarden servicepakket"). De Voorwaarden servicepakket zijn uiteengezet aan het einde van deze Voorwaarden of kunnen afzonderlijk aan u worden verstrekt door Honda. Als u gebruikmaakt van de Diensten die Servicepakketten bevatten, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de toepasselijke Voorwaarden servicepakket en deze na te leven.

9.3 De Voorwaarden servicepakket dienen in samenhang met deze Voorwaarden te worden gelezen. De Voorwaarden servicepakket zijn onderhevig aan en maken deel uit van deze Voorwaarden en uw algemene juridisch bindende overeenkomst met Honda (zoals beschreven in clausule 1.4). In geval van een conflict of inconsistentie tussen clausule 1 t/m 29 van deze Voorwaarden en de Voorwaarden servicepakket prevaleren de Voorwaarden servicepakket (alleen voor zover er sprake is van dergelijk conflict of dergelijke inconsistentie).

10. Inhoud en gebruik van Servicepakketten

10.1 Een Servicepakket zal, met toepassing van clausule 10.3, beginnen op de datum waarop het is geactiveerd en aan u worden doorgegeven door Honda en eindigt op de datum die is opgegeven in de App ("Servicepakketduur"). Aan het einde van de Servicepakketduur kunnen Servicepakketten worden verlengd of opnieuw worden aangekocht in overeenstemming met clausule 11 of, als u hiermee eerder akkoord bent gegaan, automatisch worden verlengd in overeenstemming met clausule 12. Als een Servicepakket niet wordt vernieuwd of opnieuw wordt aangeschaft, kunt u de Diensten in dat Servicepakket mogelijks niet langer gebruiken of ontvangen.

10.2 Honda behoudt zich het recht voor om de inhoud en de functies van de Servicepakketten van tijd tot tijd aan te passen en Honda geeft geen garantie dat de Diensten waaruit het Standaardservicepakket bestaat, altijd standaard en/of kosteloos worden geleverd (indien van toepassing). Dergelijke Diensten kunnen, naar eigen goeddunken van Honda, worden gewijzigd in een betalend abonnement en als u dergelijke Diensten wilt blijven gebruiken, kunt u verzocht worden bijvoorbeeld het Standaardservicepakket (of een Subscription Service-pakket of Servicepakket van derden) aan te schaffen.

10.3 Honda kan van tijd tot tijd Servicepakketten gratis aanbieden voor een gespecificeerde Servicepakketduur (en die Servicepakketduur kan beginnen op een eerdere datum dan de datum waarop het uiteindelijk wordt geactiveerd). Dergelijke aanbieding is geheel naar eigen goeddunken van Honda en na het einde van de toepasselijke Servicepakketduur moet u mogelijks betalen voor het Servicepakket als u de Diensten wilt blijven ontvangen.

10.4 De Servicepakketten zijn niet overdraagbaar (aan een andere persoon of Voertuig). Als het Voertuig wordt verkocht of de eigendom ervan wordt overgedragen vóór het einde van de Servicepakketduur, dan moet de nieuwe eigenaar of gebruiker van het Voertuig een nieuw Servicepakket aanschaffen als hij/zij gebruik wil maken van de Diensten of de voordelen ervan wil ontvangen. Honda hoeft geen terugbetaling te doen voor enig ongebruikt deel van een Servicepakket en u accepteert de verantwoordelijkheid voor het verlies van enig gebruik of uitgave als een Servicepakket eindigt voor de Servicepakketduur. Om twijfel te voorkomen, zijn eventuele aanvullende Servicepakketten die in verband met clausule 10.2 worden aangeboden, ook niet overdraagbaar in overeenstemming met deze clausule.

11. Servicepakketten bestellen

11.1 U kunt van tijd tot tijd een Servicepakket bestellen bij Honda, bijvoorbeeld omdat u bepaalde Diensten van Honda wilt gebruiken of omdat uw bestaande Servicepakket is verlopen of beëindigd. Gelieve te noteren dat bepaalde Servicepakketten en Diensten enkel compatibel zijn met bepaalde modellen en specificaties van het Voertuig en mogelijks alleen beschikbaar zijn in bepaalde landen. Honda is niet verplicht de Diensten aan u te leveren als het Voertuig niet compatibel is of de Diensten niet beschikbaar zijn in uw land.

11.2 Voordat u een Servicepakket kunt gebruiken dat u momenteel nog niet ontvangt, moet u een online bestelproces in de App volgen en voltooien door het Servicepakket te selecteren dat u wilt kopen en de vereiste betaling aan Honda te doen. Betalingen voor een Servicepakket kunnen worden gedaan met de meeste gangbare creditcards en betaalkaarten. Honda maakt gebruik van een derde partij betalingsdienstaanbieder voor de afhandeling van betalingen voor Servicepakketten.

11.3 Nadat u uw bestelling voor het Servicepakket hebt voltooid, moet u wachten tot u een bevestigingse-mail van Honda ontvangt en uw Servicepakket in de App wordt weergegeven als actief. Zolang Honda uw bestelling niet heeft bevestigd en het Servicepakket in de App niet wordt weergegeven als actief, wordt uw bestelling voor het Servicepakket niet geaccepteerd en kan Honda niet gehouden worden om het Servicepakket en eventuele bijbehorende Diensten te leveren. .

11.4 De Diensten zijn onderhevig aan BTW of soortgelijke omzetbelasting. Als u naar een ander land vertrekt, dient u Honda hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen, aangezien dit een invloed kan hebben op de totale prijs van uw Servicepakket (bijvoorbeeld rekening houdend met hogere BTW-tarieven of soortgelijke omzetbelasting in uw nieuwe land). Honda heeft het recht extra BTW of soortgelijke omzetbelastingen van u te eisen die van toepassing kunnen zijn ingevolge uw verhuizing.

Opmerking met betrekking tot het Digital Key-pakket:

Als u uw abonnement op de Digital Key-functie opzegt of als het abonnement verloopt, moet u ervoor zorgen dat uw My Honda+-app of uw voertuigapparaat onmiddellijk verbinding maakt met een netwerk, zodat de gegevens van de Digital Key kunnen worden bijgewerkt. Als u geen verbinding maakt tussen uw mobiele apparaat en een gegevensnetwerk of tussen het voertuigapparaat en een GPS-signaal om de noodzakelijke systeemupdate uit te voeren, blijft de Digital Key-functie actief en blijft deze actief gedurende 30 dagen na de  opzegging of de vervaldatum, ondanks de opzegging of het verlopen van het abonnement. Iedereen die de Digital Key-functie vlak vóór het opzeggen of verlopen van het abonnement kon gebruiken, heeft nog steeds toegang tot het voertuig, waardoor de kans op diefstal of beschadiging van het voertuig bestaat. Stel uw verzekeraar op de hoogte van dit probleem  als dit een invloed heeft op de dekking van uw verzekering. Honda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan uw voertuig als gevolg van het feit dat u niet hebt gecontroleerd of uw My Honda+-app of het voertuigapparaat verbinding had met een netwerk, ongeacht of uw verzekering hierdoor wordt beïnvloed, of anderszins.

12. Automatische verlenging van Servicepakketten

12.1 Nadat u een Servicepakket hebt besteld, kunt u kiezen voor automatische verlenging aan het einde van de Servicepakketduur en het gebruik van het Servicepakket voor de verdere duur zoals aangegeven in de App zal u worden aangerekend. In dergelijke gevallen gaat u ermee akkoord en geeft u Honda toestemming de vereiste betaling van uw creditcard of betaalkaart af te houden op het moment dat het Servicepakket automatisch wordt verlengd.

12.2 In overeenstemming met onze Privacyverklaring kunnen we u, voordat een Servicepakket automatisch wordt verlengd in overeenstemming met deze Voorwaarden, een e-mail of ander bericht sturen om u ervan op de hoogte te stellen dat de Servicepakketduur zal verstrijken. Volg de procedure in de App of neem contact op met Honda als u niet wilt dat uw Servicepakket automatisch wordt verlengd.

12.3 Als u een Servicepakket niet vernieuwt, kunt u de bijbehorende Diensten niet ontvangen. Volg in dergelijke gevallen de procedure die is beschreven in de App, of neem contact op met Honda.

13. Annulering en restitutie van Servicepakketten geleverd door Honda

13.1 Als u een bestelling plaatst voor een Servicepakket dat door Honda wordt geleverd via het online bestelproces zoals beschreven in clausule 11 of een Servicepakket wordt automatisch verlengd in overeenstemming met clausule 12, dan hebt u het recht uw bestelling binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling te annuleren zonder dat u daarvoor een reden hoeft te geven. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u de procedure te volgen die wordt beschreven in de App. Zie onderstaande clausule 14 voor de procedure die van toepassing is op Servicepakketten van derden.

13.2 Indien u een bestelling hebt geannuleerd in overeenstemming met clausule 13.1, zullen we de betaling die u aan ons hebt gedaan in verband met deze bestelling zo snel mogelijk terugbetalen. Als u een Servicepakket hebt gebruikt voordat u uw recht op annulering hebt toegepast, kunnen we een redelijke pro rata-aftrek van uw terugbetaling doen om uw overeenkomstig gebruik van het Servicepakket te dekken. Als u een Servicepakket later dan 14 dagen na de besteldatum annuleert, hebt u geen recht op terugbetaling, tenzij clausules 21, 23 of 24 van toepassing zijn.

13.3 Terugbetaling vindt plaats op dezelfde manier die werd gebruikt om de initiële bestelling te betalen. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan uw eventuele wettelijke rechten, ook wel "statutaire rechten" genoemd.

14. Servicepakketten van derden

14.1 Servicepakketten van derden kunnen bestaan uit goederen en/of diensten die worden geleverd door een externe organisatie die geen deel uitmaakt van de Honda Group ("Externe leverancier").

14.2 Om Servicepakketten van derden te kunnen aanschaffen, moet u mogelijks akkoord gaan met de relevante voorwaarden en het beleid van de Externe leverancier ("Voorwaarden van derden") en de kosten betalen aan de Externe leverancier. Verdere juridische voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op Servicepakketten van derden, zijn uiteengezet in de Voorwaarden servicepakket die van toepassing zijn op Servicepakketten van derden en de toepasselijke Voorwaarden van derden.

14.3 U gaat ermee akkoord de Voorwaarden van derden na te leven en alle vereiste kosten te betalen aan de Externe leverancier. We zijn niet aansprakelijk voor het (niet) handelen van Externe leveranciers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele problemen met betrekking tot functionaliteit of beschikbaarheid van Servicepakketten van derden).

14.4 U gaat ermee akkoord dat als u Servicepakketten van derden annuleert, u mogelijks niet het volledige voordeel van de Diensten kunt ontvangen en dat u mogelijks geen recht hebt op terugbetaling voor andere Servicepakketten waarvoor u reeds hebt betaald, maar die u nu niet langer kan gebruiken.

14.5 U bent verantwoordelijk voor het annuleren van Servicepakketten van derden waarop u zich abonneert of waarvoor u betaalt voor ontvangst in verband met de Diensten. Gelieve te noteren dat u, in het geval van annulering van uw bestelling, mogelijks recht heeft op terugbetaling van de Externe leverancier . en dat dit moet worden besproken met de desbetreffende Externe leverancier en niet met Honda. Bovendien is Honda niet verantwoordelijk voor bedragen die u moet betalen aan een Externe leverancier, ondanks dat u de Diensten niet meer gebruikt.

14.6 Houd er rekening mee dat Externe leveranciers uw persoonsgegevens kunnen verwerken en dat een dergelijke verwerking mogelijks onderhevig is aan bepaalde Voorwaarden van derden die van toepassing zijn tussen u en de Externe leverancier. We kunnen onze Externe leveranciers van tijd tot tijd wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte stellen wanneer dit het geval is.

15. Eerste land van registratie

15.1 Wanneer een Voertuig voor de eerste keer aan een Connected-profiel wordt gekoppeld door de procedure voor de Bevestiging van Eigendom te volgen, geven de functionaliteit van de App en de Diensten het land van registratie van het chassinummer (VIN) van het Voertuig weer ("Eerste land van registratie").

“Eerste land van registratie” betekent: (i) het land waarin de Honda-dealer is gevestigd die het relevante Voertuig als eerste aan de klant heeft verkocht, of (ii) het land waarin het Voertuig als eerste wettelijk is geregistreerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

15.2 Bepaalde Diensten zijn mogelijks niet in elk land beschikbaar, bijvoorbeeld vanwege lokale wettelijke vereisten of technische redenen. Het Eerste land van registratie dat voor het Voertuig is geselecteerd, bepaalt welke Diensten het Voertuig uiteindelijk kan ontvangen. Honda is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gebruik of niet beschikbaarheid van de Diensten als gevolg van het Eerste land van registratie dat voor het Voertuig is geselecteerd.

15.3 Zodra het Eerste land van registratie is geselecteerd, kan het alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met Honda (in overeenstemming met clausule 2.1.2) en voldoende bewijs te leveren dat het Voertuig in een ander land dan het Eerste land van registratie zal worden geregistreerd. In dergelijke gevallen zal Honda, met toepassing van clausule 15.6, redelijke inspanningen leveren om het Connected-profiel te koppelen aan het nieuwe land waar het Voertuig is geregistreerd, maar Honda geeft geen garantie dat het Eerste land van registratie kan worden gewijzigd.

15.4 Wanneer u de Bevestiging van eigendom hebt voltooid en/of het VIN opnieuw registreert, bevestigt u dat het land waarin u het Voertuig registreert het land is waar het Voertuig voornamelijk zal worden gebruikt.

15.5 Als u het Voertuig verkoopt, gaat u ermee akkoord de koper op de hoogte te stellen: (i) van het Eerste land van registratie en (ii) dat bepaalde Diensten mogelijks niet in alle landen beschikbaar zijn, voordat de koper zijn of haar aankoop van het Voertuig voltooit. Honda is niet verantwoordelijk voor een vordering die een koper van het Voertuig kan instellen ingevolge het niet beschikbaar zijn van Diensten in het land waarin hij of zij het Voertuig wil gebruiken, omdat deze niet beschikbaar zijn in het Eerste land van registratie.

15.6 De Diensten zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en talen, zoals vermeld op de FAQ-pagina's. De lijst met landen en talen kan naar eigen goeddunken van Honda van tijd tot tijd worden gewijzigd.

16. Toegelaten gebruik van de Diensten

16.1 U mag de Diensten niet gebruiken in strijd met de bepalingen in deze Voorwaarden en de van toepassing zijnde Voorwaarden servicepakket.

16.2 U gaat akkoord om:

16.2.1 de Diensten niet te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is voor back-ups of operationele beveiliging;

16.2.2 de Diensten niet te verhuren, leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, vertalen, samenvoegen, aanpassen, veranderen of wijzigen (tenzij elders in deze Voorwaarden toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van Uitgenodigde gebruikers);

16.2.3 geen aanpassingen of wijzigingen aan een deel van de Diensten of aan de Diensten in het geheel aan te brengen noch de Diensten of een deel ervan te (laten) combineren met of op te (laten) nemen in andere programma's; en

16.2.4 de Diensten niet geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken er van te maken.

16.3 U zal:

16.3.1 de Diensten of een van de functies ervan niet op onrechtmatige wijze, voor een onrechtmatig doel of op een andere manier die niet overeenkomt met deze Voorwaarden gebruiken, of frauduleus of oneerlijk handelen, bijvoorbeeld door de Diensten te hacken of een kwaadwillende code, met inbegrip van virussen, of schadelijke gegevens in te voegen in de Diensten, het Voertuig of een ander besturingssysteem;

16.3.2 de Diensten uitsluitend gebruiken voor het beoogde gebruik en op een redelijke manier;

16.3.3 Honda zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen als er wijzigingen in de eigendom van het Voertuig optreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkoop, diefstal of verlies van het Voertuig, of onbevoegd gebruik van het Voertuig);

16.3.4 ervoor zorgen dat alle bestuurders of gebruikers van het Voertuig op de hoogte worden gesteld dat de App de mogelijkheid biedt om het Voertuig te volgen;

16.3.5 onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de Diensten of een van de functies ervan niet schenden;

16.3.6 geen materiaal verzenden dat lasterlijk, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is met betrekking tot uw gebruik van de Diensten of een van de functies ervan;

16.3.7 de Diensten of een van de functies ervan niet gebruiken op een manier die onze systemen of veiligheid zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten, beperken of in gevaar brengen of die andere gebruikers zou kunnen storen; en

16.3.8 geen informatie of gegevens van enig deelaspect van de Diensten verzamelen of oogsten of een poging doen om verzendingen van of naar de servers waarop de Diensten draaien te ontcijferen.

16.4 U gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken op een manier die:

16.4.1 in strijd is met de toepasselijke wetgeving, waaronder alle verkeersregels in elk land en alle toepasselijke wetgeving op het gebruik van draagbare apparaten tijdens het rijden;

16.4.2 onveilig is of kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan enige eigendom.

16.5 Honda garandeert niet dat alle Diensten onder alle omstandigheden geschikt of veilig zijn voor gebruik, of wettig zijn in alle landen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het veilige gebruik van het Voertuig en de Diensten en u stemt er te allen tijde mee in om redelijke vaardigheden en beoordelingsvermogen te gebruiken bij het gebruik of de ontvangst van de Diensten.

16.6 U moet zich ervan vergewissen dat de Diensten wettig zijn in het land waarin u zich bevindt voordat u deze Diensten gebruikt.

17. Garantie

17.1 We stemmen ermee in dat we de Diensten met redelijke vaardigheden en zorg aan u zullen leveren en zullen redelijke inspanningen leveren om de Diensten altijd voor u beschikbaar te maken. U erkent echter en stemt ermee in dat:

17.1.1 De Diensten niet foutloos of continu beschikbaar zijn zonder onderbrekingen. De beschikbaarheid en functionaliteit van de Diensten kunnen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van mobiele telecommunicatienetwerken, andere Servicepakketten van derden, een GPS-signaal en andere factoren met betrekking tot het Voertuig;

17.1.2 De Diensten werken mogelijks niet (goed) indien het Voertuig niet is onderhouden en in een goede staat is gehouden of indien u de vereiste software-updates niet hebt geïnstalleerd;

17.1.3 De Diensten kunnen onderhevig zijn aan perioden van onbeschikbaarheid of onderbreking wanneer onderhoud, updates en wijzigingen worden uitgevoerd (dit kunnen ook gevallen zijn waarbij Servicepakketten van derden worden onderhouden, bijgewerkt of gewijzigd door de betreffende Externe leverancier).

17.2 De Diensten worden geleverd voor uw gemak en zijn niet bedoeld als vervanging van enig onderdeel van de taak van het rijden. U moet te allen tijde alert blijven en veilig rijden. De Diensten vormen geen verzekering en u hebt geen recht op de Diensten om eventuele aansprakelijkheid die u in geval van een ongeluk zou hebben, te beperken.

17.3 De Diensten (en alle berichten, gegevens, informatie, inhoud of ander materiaal dat wordt geleverd in combinatie met de Diensten) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en niet voor wederverkoop of zakelijk gebruik.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Als we de Voorwaarden niet naleven, kunnen we verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade die u lijdt als voorzienbaar gevolg van onze schending van de Voorwaarden of onze nalatigheid, maar zijn we niet verantwoordelijk voor niet voorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van onze schending of als het ten tijde van overeenstemming met de Voorwaarden door u en ons werd voorzien.

18.2 We leveren de Diensten uitsluitend voor huishoudelijk- en privégebruik. U gaat ermee akkoord de Diensten niet voor commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en dat wij geen enkele aansprakelijkheid jegens u hebben voor winstderving, verlies van zaken/activiteiten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

18.3 We sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperken deze niet voor:

18.3.1 dood of lichamelijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid;

18.3.2 fraude of bedrieglijk onjuiste weergave; of

18.3.3 zaken die wettelijk niet zijn toegestaan om onze aansprakelijkheid te (proberen) beperken of (proberen) uit te sluiten.

18.4 Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan uw eventuele wettelijke “statutaire” rechten. Ga voor meer informatie over uw rechten als consument naar de Consumenten Bond-website www.consumentenbond.nl of bel 070/445.45.45.

19. Eigendomsoverdracht van het Voertuig en deactivering van de Diensten

19.1 Als de Primaire gebruiker niet langer de wettelijke eigenaar van het Voertuig is of niet langer de duidelijke en onbetwiste toestemming van de wettelijke eigenaar heeft om het Voertuig als Primaire gebruiker te gebruiken (als het Voertuig bijvoorbeeld wordt verkocht of na een verzoek van de wettelijke eigenaar van het Voertuig), moet de Primaire gebruiker het Voertuig onmiddellijk uit zijn/haar Garage verwijderen of zijn/haar Connected-profiel of Honda-account verwijderen ("Deactivering"). Gelieve te noteren dat het verwijderen van uw Connected-profiel of Honda-account niet nodig is zolang u het Voertuig uit uw Garage verwijdert (als u uw Connected-profiel of Honda-account verwijdert, wordt het Voertuig automatisch uit uw Garage verwijderd).

19.2 Na Deactivering kan Honda een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

19.2.1 alle actieve Servicepakketten annuleren;

19.2.2 de koppeling verwijderen tussen uw Connected-profiel en het Voertuig;

19.2.3 verwijzingen naar uw Connected-profiel en opgeslagen instellingen, informatie of andere persoonsgegevens, van het Voertuig verwijderen.

19.3 Na voltooiing van de Deactivering kunt u de Diensten niet langer gebruiken en is Honda niet verplicht een terugbetaling te doen voor ongebruikte Diensten en niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik of niet beschikbaarheid van de Diensten. Mogelijks kunt u de App blijven gebruiken, maar met beperkte functionaliteit. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe het Deactiveren invloed kan hebben op de gegevens die we in ons bezit hebben.

19.4 Als u het Voertuig uit uw Garage verwijdert, kunt u dat Voertuig niet meer aan uw Garage toevoegen. In plaats daarvan moet u een nieuw Connected-profiel aanmaken en vervolgens de procedure in clausule 6 opnieuw doorlopen.

19.5 Als u de Deactivering niet voltooit na bijvoorbeeld de verkoop van het Voertuig of een wijziging van de Primaire gebruiker, gaat u ermee akkoord de Diensten niet te blijven gebruiken (u zult bijvoorbeeld de volgende Primaire gebruiker, Uitgenodigde gebruiker of andere gebruiker van het Voertuig niet volgen via de App of de Diensten).

19.6 We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van de Deactivering na bijvoorbeeld de verkoop van het Voertuig of een wijziging van de Primaire gebruiker. Elke nieuwe eigenaar van het Voertuig kan een nieuwe Bevestiging van eigendom uitvoeren, waardoor het Voertuig automatisch uit uw Garage wordt gehaald en in zijn/haar Garage wordt gezet.

19.7 Als we vermoeden of beseffen dat u niet langer de Primaire gebruiker bent of niet langer de toestemming van de wettelijke eigenaar van het Voertuig hebt om een Primaire gebruiker te zijn, hebben we het recht om het volgende te deactiveren of op te schorten:

19.7.1 de koppeling tussen uw Connected-profiel en het Voertuig; en

19.7.2 uw Servicepakket(ten);

tenzij u naar onze redelijke tevredenheid kunt bewijzen dat u nog steeds de Primaire gebruiker bent of dat u nog steeds toestemming hebt van de wettelijke eigenaar van het Voertuig om de Primaire gebruiker te zijn. In dergelijke gevallen is Honda niet verplicht een terugbetaling te doen voor ongebruikte Diensten en is Honda niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik of niet beschikbaarheid van de Diensten.

20. Beëindiging van de Diensten door Honda

20.1 In het geval dat u deze Voorwaarden schendt, behouden we ons het recht voor om uw gebruik van de Diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten middels eenvoudige kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het betalen van redelijke kosten, verliezen of andere aansprakelijkheden die we oplopen of lijden als gevolg van dergelijke schending.

20.2 We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Diensten onmiddellijk te beëindigen als we de App en/of de Diensten, voor welke reden dan ook, niet meer in uw land of in het algemeen niet langer aan onze klanten aanbieden.

20.3 In het geval dat Honda uw gebruik van de Diensten beëindigt:

20.3.1 Onder clausule 20.1 hebt u geen recht op terugbetaling van bedragen die u vooraf hebt betaald voor Diensten waarop u geen recht meer heeft of die u niet langer kan gebruiken. Dit betekent dat u geen bedragen van Honda kunt terugvorderen voor enige periode waarin u de Diensten niet kan gebruiken ingevolge de beëindiging;

20.3.2 Onder clausule 20.2 doen we u een pro rata terugbetaling van alle bedragen die u vooraf heeft betaald met betrekking tot de resterende periode van een Standaardservicepakket of Subscription Service-pakket dat volgt op de beëindigingsdatum; en

20.3.3 U dient contact op te nemen met Externe leveranciers van wie u Servicepakketten van derden heeft gekocht om dat Servicepakket van derden te annuleren en een terugbetaling te vorderen voor de bijbehorende Diensten, indien toegestaan door de Externe leverancier. Honda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van gebruik van een Servicepakket van derden indien de Diensten worden beëindigd overeenkomstig clausule 20.

21. Beëindiging van de Diensten door u

21.1 U heeft het recht de Diensten te beëindigen indien:

21.1.1 we deze Voorwaarden wezenlijkschenden;

21.1.2 we deze Voorwaarden of enige relevante Voorwaarden servicepakket wijzigen en deze wijziging nadelig voor u is (zoals beschreven in clausule 19); of

21.1.3 we de Diensten fundamenteel wijzigen en dergelijke wijzigingen nadelig voor u zijn (zoals beschreven in clausule 24).

21.2 In het geval dat u de Diensten beëindigt onder clausule 21.1:

21.2.1 zullen we u een pro rata terugbetaling doen van alle bedragen die u vooraf hebt betaald met betrekking tot de resterende periode van een Standaardservicepakket of Subscription Service-pakket dat volgt op de beëindigingsdatum; en

21.2.2 U dient contact op te nemen met Externe leveranciers van wie u Servicepakketten van derden heeft gekocht om dat Servicepakket van derden te annuleren en een terugbetaling te vorderen voor de bijbehorende Diensten, indien toegestaan door de Externe leverancier. Honda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van gebruik van een Servicepakket van derden indien de Diensten worden beëindigd overeenkomstig clausule 21

22. Gevolgen van beëindiging

22.1 Als de Diensten worden beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden (inclusief overeenkomstig clausule 19 of clausule 21), dan moet u de Deactivering onmiddellijk voltooien. Na beëindiging van de Diensten kunt u de Diensten niet meer gebruiken.

22.2 Als u het Deactiveren niet voltooit na beëindiging, kunnen uw naam en contactnummer, de huidige locatie van het Voertuig, het kenteken en het VIN worden verzonden naar of toegankelijk zijn voor derden. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.

23. Wijzigingen in deze Voorwaarden en Voorwaarden servicepakket

23.1 We kunnen deze Voorwaarden en de Voorwaarden servicepakket van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetswijzigingen, om rekening te houden met nieuwe producten, diensten of applicaties die we kunnen aanbieden, of om andere redenen.

23.2 We kunnen deze Voorwaarden en/of de Voorwaarden servicepakket op elk gewenst moment wijzigen door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de App de eerstvolgende keer start. U wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard indien u de Diensten blijft gebruiken. Als deze wijzigingen nadelig voor u zijn, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de bijgewerkte Voorwaarden en/of de Voorwaarden servicepakket door de digitale acceptatievakjes in de App aan te vinken om de Diensten te blijven gebruiken.

23.3 Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden en/of Voorwaarden servicepakket, kunt u de Diensten niet gebruiken. U begrijpt dat door akkoord te gaan met de bijgewerkte Voorwaarden en/of Voorwaarden servicepakket zoals beschreven onder clausule 23.2., u wettelijk gebonden bent door de inhoud ervan.

23.4 Indien we wijzigingen doorvoeren aan deze Voorwaarden of de Voorwaarden servicepakket en dit nadelig is voor u, zullen we u vooraf op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen en kunt u binnen 14 dagen contact met ons opnemen om de Diensten te beëindigen.

23.5 Als u besluit de Diensten onder clausule 23.4 te beëindigen en deze Diensten onderdeel uitmaken van een Subscription Service-pakket, doen we een pro rata terugbetaling van alle bedragen die u vooraf heeft betaald met betrekking tot de resterende periode van het Standaardservicepakket of Subscription Service-pakket na de beëindigingsdatum. U dient contact op te nemen met Externe leveranciers van wie u Servicepakketten van derden heeft gekocht om dat Servicepakket van derden te annuleren en een terugbetaling te vorderen voor de bijbehorende Diensten, indien toegestaan door de Externe leverancier. Honda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van gebruik van een servicepakket van derden indien de Diensten worden beëindigd overeenkomstig clausule 23.4.

24. Wijzigingen in de Diensten

24.1 We kunnen deze Diensten van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetswijzigingen, om rekening te houden met nieuwe producten, diensten of applicaties die we kunnen aanbieden, of om andere redenen (bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheid en beveiliging) . Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we de Diensten volledig stopzetten of dat we de functies of functionaliteiten ervan wijzigen.

24.2 Updates van de Diensten kunnen via een over-the-air update ("OTA-update") worden uitgegeven en u zal gevraagd worden om de OTA-update op het voertuigdisplay te installeren. Als u een OTA-update installeert, heeft u mogelijks toegang tot het internet nodig (bijvoorbeeld via een mobiel telecommunicatienetwerk of uw draadloze thuisnetwerk). U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de kosten van het downloaden van OTA-updates (met uitzondering van de OTA-updates die worden beschreven in clausule 24.3).

24.3 Voor bepaalde veiligheids- of beveiligingsgerelateerde OTA-updates kan Honda deze automatisch voor u installeren en gaat u ermee akkoord dat Honda uw toestemming heeft om toegang te krijgen tot het Voertuig, de apparaten en de bijbehorende systemen om dergelijke OTA-updates te installeren. In deze gevallen is Honda verantwoordelijk voor de kosten van het downloaden van de OTA-updates.

24.4 Indien een Dienst die u gebruikt wordt beëindigd of fundamenteel wordt gewijzigd als gevolg van een OTA-update en dit nadelig is voor u, zullen we u vooraf op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen en kunt u binnen 14 dagen contact met ons opnemen om de Diensten te beëindigen.

24.5 Als u besluit de Diensten onder clausule 24.4 te beëindigen en deze Diensten onderdeel uitmaken van een Standaardservicepakket of een Subscription Service-pakket, doen we een pro rata terugbetaling van alle bedragen die u vooraf hebt betaald met betrekking tot de resterende periode van het Subscription Service-pakket na de beëindigingsdatum. U dient contact op te nemen met Externe leveranciers van wie u Servicepakketten van derden hebt gekocht om dat Servicepakket van derden te annuleren en een terugbetaling te vorderen voor de bijbehorende Diensten, indien toegestaan door de Externe leverancier. Honda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van gebruik van een servicepakket van derden indien de Diensten worden beëindigd overeenkomstig clausule 24.4.

24.6 Gelieve te noteren dat u door OTA-updates te downloaden, wordt geacht akkoord te zijn gaan met eventuele aanvullende voorwaarden die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via het voertuigdisplay. Dergelijke voorwaarden en bepalingen zijn ook juridisch bindend voor u als u doorgaat met de OTA-update.

25. Gebeurtenissen buiten onze controle

25.1 We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming of vertraging in nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden ingevolge een handeling of gebeurtenis die redelijkerwijze buiten onze controle plaatsvindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

25.1.1 falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

25.1.2 niet beschikbaarheid van de Diensten als gevolg van het ontbreken van een GPS-signaal, het ontbreken van een internetverbinding, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, wetswijzigingen of andere aanwijzingen of bevelen van de overheid, of als gevolg van een ernstige botsing waarbij de eSIM of een ander onderling verbonden systeem met het Voertuig (inclusief uw mobiele telefoon) geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, voor zover het niet meer werkt om het verzenden of ontvangen van informatie mogelijk te maken,

Alle "Gebeurtenissen buiten onze controle".

25.2 Indien er een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden:

25.2.1 zullen onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden worden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen zal worden verlengd ten belope van de duurtijd van de Gebeurtenis buiten onze controle; en

25.2.2 zullen we redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden waarmee we onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden kunnen nakomen ondanks de Gebeurtenis buiten onze controle.

26. Privacy

Uw privacy en persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Dit verklaart welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe en waarom we deze informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen en met de toezichthoudende instanties als u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie.

27. Intellectuele eigendomsrechten

27.1 De Diensten en alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Diensten zijn onze eigendom, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers (indien van toepassing). Intellectuele eigendomsrechten betekent rechten zoals auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen, tekeningen en modellen, databank rechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, ongeacht of deze al dan niet zijn geregistreerd (overal ter wereld). We, onze verbonden ondernemingen en onze licentiegevers behouden al onze en hun rechten voor met betrekking tot enige intellectuele eigendom die rust op de Diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij, onze verbonden ondernemingen en licentiegevers, eigenaars van dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven en vrij zijn om ze te gebruiken naar eigen goeddunken.

27.2 Onder toepassing van deze Voorwaarden en op voorwaarde dat u eventuele van toepassing zijnde kosten betaalt aan ons of Externe leveranciers, zullen we u een licentie verstrekken voor het gebruik van de Diensten. Deze licentie, die bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Honda, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers kan bevatten, is niet-exclusief en niet overdraagbaar. Deze licentie mag alleen worden gebruikt voor, en in overeenstemming met, deze Voorwaarden of van toepassing zijnde Voorwaarden servicepakket.

27.3 Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of van toepassing zijnde Voorwaarden servicepakket, verkrijgt u geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Honda, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers.

27.4 Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken die in combinatie met de Diensten worden gebruikt eigendom van Honda, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers (indien van toepassing).

28. Overige bepalingen

28.1 Wanneer we de woorden "schrijven" of "geschreven" in deze Voorwaarden gebruiken, gaat het om een e-mailbericht, tenzij anders vermeld.

28.2 We kunnen onze rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden.

28.3 U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als we dit schriftelijk met u zijn overeengekomen.

28.4 Deze Voorwaarden zijn tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht deze Voorwaarden af te dwingen.

28.5 Elke clausule en paragraaf van deze Voorwaarden is afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit bepaalt dat een van hen onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige clausules en paragrafen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

28.6 Als we verzuimen aan te dringen dat u uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden nakomt of als we onze rechten jegens u niet uitoefenen of als we daar vertraging bij hebben, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent het niet dat u uw verplichtingen niet na hoeft te komen. Als we afstand doen van recht met betrekking tot een bepaald verzuim, zullen we dat uitsluitend schriftelijk doen en zal dat niet betekenen dat we automatisch afstand doen van recht met betrekking tot enig ander verzuim van u in de toekomst.

29. Toepasselijke wetgeving

29.1 Op deze Voorwaarden is het Engelse recht van toepassing. Dit betekent dat uw gebruik van de Diensten, en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Diensten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), onderworpen zijn aan de wetten van Engeland.

29.2 Juridische procedures met betrekking tot deze Voorwaarden dienen voor de Engelse rechtbanken te worden gebracht. Als u in Schotland woont, kunt u juridische procedures met betrekking tot deze Voorwaarden voor de Schotse of Engelse rechtbanken brengen. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u juridische procedures met betrekking tot deze Voorwaarden voor de Noord-Ierse of de Engelse rechtbanken brengen.

30. Voorwaarden servicepakket

30.1 Virtueel dashboard

30.1.1 Het Virtueel dashboard wordt beschikbaar gesteld in de App en geeft bepaalde informatie over het Voertuig weer.

30.1.2 Als onderdeel van de werking van het Virtueel dashboard worden de voertuiggegevens periodiek van het Voertuig naar de App verzonden.

30.1.3 U kunt de overdracht van gegevens op elk gewenst moment onderbreken door de instructies in het Voertuig of de App te volgen. Het opschorten van de gegevensoverdracht kan van invloed zijn op de werking van bepaalde functies in de App en kan het volledige gebruik van het Virtueel dashboard verhinderen.

30.1.4 De gegevens in de App kunnen onnauwkeurig, onvolledig en/of verouderd zijn vanwege de periodieke uitwisseling van gegevens tussen het Voertuig en de App of vanwege Gebeurtenissen buiten onze controle. Om de meest recente beschikbare voertuiggegevens te bekijken, raden we u aan de gegevens in het Voertuig te raadplegen.

30.2 Electronic Vehicle Health Check (EVHC)

30.2.1 Met EVHC kunt u uw EVHC-rapport bekijken in de App en, afhankelijk van uw privacyinstellingen, meldingen ontvangen wanneer uw EVHC-rapport beschikbaar is voor weergave.

30.2.2 Elke EVHC wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener en de beschikbaarheid van deze Dienst geeft u geen recht op een EVHC. Raadpleeg de FAQ-pagina's voor meer informatie over de EVHC en onze externe dienstverleners.

30.2.3 Alle verantwoordelijkheid voor een EHVC berust bij de betreffende externe dienstverlener en Honda is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het (niet) handelen van dergelijke externe dienstverlener.

30.2.4 EVHC-rapporten worden gemaakt door externe dienstverleners en Honda garandeert derhalve niet dat de informatie in elk EVHC-rapport of de App nauwkeurig of volledig is.

30.2.5 EVHC-rapportgegevens worden gedurende een redelijke periode bewaard in een datacenter van derden, zoals van tijd tot tijd bepaald door Honda in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

30.3 Functies op afstand

30.3.1 De Functies op afstand kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar op de datum van deze Voorwaarden zijn o.a. de volgende diensten beschikbaar: Vergrendelen op afstand, Ontgrendelen op afstand, Claxon op afstand, Klimaatregeling en opladen op afstand, Geo Fence, POI verzenden, Car Locator, Ritgeschiedenis, Route Planner Favourite, Klimaatregeling op afstand, Planner klimaatregeling, Opladen op afstand, Instelling voor maximale lading en Oplaadplanner.

30.3.2 Het gebruik van de Functies op afstand in uw App kan leiden tot wijzigingen in de instellingen van het Voertuig en omgekeerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de Functies op afstand veilig gebruikt en geen schade toebrengt aan personen die zich op dat moment binnen of buiten het Voertuig bevinden. Om de veiligheid te bevorderen, kunnen de Functies op afstand na een ingestelde tijdsduur automatisch worden uitgeschakeld.

30.3.3 Hoewel Honda ernaar streeft een betrouwbare Connected-dienst te leveren, kunnen de Functies op afstand onderhevig zijn aan Gebeurtenissen buiten onze controle, wat kan leiden tot inconsistente responstijden of onnauwkeurige gegevens.

30.3.4 U kunt de overdracht van gegevens op elk gewenst moment onderbreken door de instructies in het Voertuig of de App te volgen. Het opschorten van de gegevensoverdracht kan van invloed zijn op de werking van bepaalde functies in de App en kan het volledige en correcte gebruik van de Functies op afstand verhinderen.

30.3.5 De Functies op afstand kunnen gebruikmaken van geofencing-technologie. Geofencing leidt tot het volgen van de locatie van het Voertuig en de inzittenden. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.

30.3.6 Geofencing mag alleen worden gebruikt door de Primaire gebruiker van het Voertuig. Geofencing is niet beschikbaar voor Uitgenodigde gebruikers.

30.3.7 De afstanden en gebieden beschreven bij het instellen van een geofence, zijn slechts bij benadering en daarom wordt er mogelijks geen melding naar u verzonden op het ogenblik dat het Voertuig precies het geofence-gebied verlaat. Bovendien kan er een vertraging optreden tussen het moment dat Honda op de hoogte wordt gesteld dat het Voertuig het geofence-gebied heeft verlaten en u een melding van Honda ontvangt in dit verband.

 

30.4 Digital Road Side Assistance

30.4.1 Digital Road Side Assistance is slechts een communicatiemiddel en geeft u niet automatisch het recht op diensten inzake pech verhelping op de baan. In plaats daarvan biedt Digital Road Side Assistance alleen een bijkomen manier voor het aanvragen van diensten inzake pech verhelping op de baan bij onze aangesloten dienstverlener(s) indien en voor zover u recht heeft op het aanvragen van dergelijke diensten. Gelieve te noteren dat het verstrekken van diensten inzake pech verhelping op de baan geheel naar eigen goeddunken van Honda gebeurt.

30.4.2 Indien Digital Road Side Assistance in uw Servicepakket is opgenomen, wordt deze gedurende een beperkte periode door Honda beschikbaar gesteld, die gelinkt kan worden met de toepasselijke garantie voor het Voertuig. Zie de FAQ-pagina's voor meer informatie.

30.4.3 U dient:

(a) Honda zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen indien er aanzienlijke wijzigingen in de eigendom van het Voertuig optreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, annulering van uw abonnement, wijziging van het adres waarop uw abonnement is geregistreerd, verkoop, diefstal of verlies van het Voertuig of onbevoegd gebruik van het Voertuig); en

(b) zich te houden aan alle geldende verkeersregels, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regels inzake het gebruik van draagbare apparaten tijdens het rijden en de regels inzake het takelen van wagens.

30.4.4 Honda kan uw recht op Digital Road Side Assistance opschorten of intrekken als u niet voldoet aan de vereisten van clausule 30.4.3 hierboven.
30.4.5 Honda garandeert niet dat de gegevens die door de App worden verzameld nauwkeurig zijn en is niet aansprakelijk voor het vertrouwen dat u in dergelijke gegevens stelt.

30.4.6 Digital Road Side Assistance communiceert niet met externe dienstverleners (zoals takelbedrijven) waarvan u mogelijk lid bent, maar waarmee Honda niet is verbonden.

30.4.7 Voor de levering van takeldiensten gelden verdere voorwaarden en bepalingen die u dient te lezen. Hiertoe behoren de servicevoorwaarden van Honda (beschikbaar op www.honda.nl/cars/owners/roadside-assistance.html en/of de servicevoorwaarden van onze externe dienstverleners.

30.5 Honda Digital Key (HDK)

30.5.1 De Honda Digital Key is geen vervanging voor de sleutel (afstandsbediening) van het Voertuig en kan verschillende functies hebben. De mogelijkheden van de Honda Digital Key zijn afhankelijk van het type mobiel apparaat of besturingssysteem waarmee de App en de Honda Digital Key worden gebruikt.

30.5.2 Honda is niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang of diefstal als gevolg van misbruik van de Honda Digital Key of het niet handhaven van veilige toegang tot de Honda Digital Key.

30.5.3 De toegang van de Primaire gebruiker tot de Honda Digital Key wordt opgeschort als de Primaire gebruiker de Bevestiging van eigendom of de Periodieke bevestiging van eigendom (zoals beschreven in de bovenstaande clausules 6 en 7) niet voltooit binnen de vooropgestelde termijn om dit te doen.

30.5.4 Er kunnen beperkingen gelden voor het toegestane aantal gebruikers waarmee de Honda Digital Key kan worden gedeeld. Meer informatie over dergelijke beperkingen vindt u op de FAQ-pagina's. Als de toegang van de Primaire gebruiker tot de Honda Digital Key om welke reden dan ook wordt opgeschort, wordt de toegang van alle gebruikers tot de Honda Digital Key ook opgeschort.

30.6 Honda Personal Assistant

30.6.1 De Honda Personal Assistant wordt geleverd door een externe dienstverlener van Honda. Door gebruik te maken van de Honda Personal Assistant gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van die externe dienstverlener die hier beschikbaar zijn: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2 De Honda Personal Assistant is alleen beschikbaar in bepaalde talen die van tijd tot tijd op de FAQ-pagina's worden vermeld. De zoekfunctie van Honda Personal Assistant kan variëren, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt en het Voertuig dat u bezit.

30.6.3 Er kan een vertraging optreden in de beschikbaarheid van het gebruik van de Honda Personal Assistant vanaf het moment dat het Voertuig wordt ingeschakeld. De detectie door Honda Personal Assistant van gesproken instructies kan worden beïnvloed door achtergrondgeluiden.

30.6.4 De Honda Personal Assistant mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 13 jaar en u mag de Honda Personal Assistant niet beschikbaar stellen voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar.

30.6.5 Honda of haar externe dienstverlener kunnen de toegang tot de Honda Personal Assistant opschorten als ze misbruik, algemene verslechtering of schade aan de Honda Personal Assistant vaststellen en dit totdat enig onderzoek in dit verband is voltooid en herstelmaatregelen zijn genomen.

30.7 In-Car Wi-Fi-hotspot

30.7.1 De In-Car Wi-Fi-hotspot wordt geleverd door een Externe leverancier en is daarom onderhevig aan de Voorwaarden van derden. Honda is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gebruik of niet beschikbaarheid van de In-Car Wi-Fi-hotspot.

30.7.2 Om de In-Car Wi-Fi-hotspot te kunnen ontvangen, moet u:

(a) de App op uw smartphone downloaden en installeren (zie de App-voorwaarden) en een Honda-account en een Connected-profiel aanmaken (zie clausule 4 hierboven);

(b) een eSIM in het Voertuig hebben waarvan de Connected Mode is ingeschakeld (zie clausule 5 hierboven) en geabonneerd zijn op de dienst In-Car Wi-Fi-hotspot; en

(c) van tijd tot tijd de instructies van Honda of haar Externe leverancier opvolgen.

30.7.3 De In-Car Wi-Fi-hotspot wordt geleverd via de eSIM van het Voertuig. De In-Car Wi-Fi-hotspot is alleen beschikbaar als de eSIM in de Connected Mode staat en is niet beschikbaar als de eSIM in de eCall Mode wordt gezet. Houd er rekening mee dat de volgende omstandigheden ertoe kunnen leiden dat uw eSIM wordt overgeschakeld naar de eCall Mode, wat betekent dat u de In-Car Wi-Fi-hotspot niet kunt gebruiken:

(a) het Voertuig uit uw Garage verwijderen of uw Honda-account of Connected-profiel verwijderen;

(b) niet voltooien van de Bevestiging van eigendom of Periodieke bevestiging van eigendom (zoals beschreven in clausules 6 en 7);

(c) wanneer de Diensten door u of Honda (zoals onder clausules 20 of 21) worden beëindigd of een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt.

30.7.4 Honda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van gebruik of niet beschikbaarheid van de In-Car Wi-Fi-hotspot (ook niet indien een van de omstandigheden in 30.7.3 van toepassing is). Bespreek dit verder met de desbetreffende Externe leverancier.

30.7.5 De In-Car Wi-Fi-hotspot wordt bediend met de In-Car Wi-Fi-hotspot app. Volg de instructies op het voertuigdisplay en raadpleeg de FAQ-pagina's voor meer informatie.

30.7.6 Als u de In-Car Wi-Fi-hotspot niet meer wilt ontvangen, dient u uw abonnement te annuleren. Gelieve te noteren dat uw rechten op annulering en terugbetaling moeten worden besproken met de desbetreffende Externe leverancier en niet met Honda. Honda is niet verantwoordelijk voor bedragen die u moet betalen aan een Externe leverancier, ondanks dat u de wifi-hotspot in het Voertuig niet meer gebruikt.

My Honda+

Voorwaarden en bepalingen voor mobiele App ("Voorwaarden")

Inhoud

1. Informatie over deze Voorwaarden
2. Contact opnemen
3. Gebruik van de App
4. Een Honda-account aanmaken
5. Nauwkeurigheid van informatie en derden
6. Toegelaten gebruik van de App
7. Garantie
8. Aansprakelijkheid
9. Wijzigingen in deze Voorwaarden en/of de App
10. Privacy
11. Intellectuele eigendomsrechten
12. Het gebruik van de App beëindigen
13. Gebeurtenissen buiten onze controle
14. Andere voorwaarden
15. Toepasselijke wetgeving
16. Voorwaarden servicepakket

1. Informatie over deze Voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden gaan uit van Honda Motor Europe Limited ("Honda", "we", "ons" of "onze"), een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel te Cain Road, Bracknell, Berkshire, Engeland RG12 1HL, met bedrijfsnummer 00857969 en BTW nummer GB 711019584.

1.2 Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de mobiele applicatie My Honda+ ("App") gebruikt. Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Honda met betrekking tot uw gebruik van de App.

1.3 U wordt gevraagd deze Voorwaarden te accepteren wanneer u de App gebruikt. Mogelijks moet u in de App digitale acceptatievakjes aanvinken. U begrijpt dat u door het accepteren van deze Voorwaarden wettelijk gebonden bent door deze Voorwaarden en dat er op het moment van acceptatie een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Honda tot stand wordt gebracht. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kan u de App niet gebruiken.

1.4 Indien u een compatibel Honda-voertuig ("Voertuig") heeft, kunt u bepaalde diensten kopen of anderszins ontvangen via de App en/of het Voertuig ("Diensten"). Op dergelijke Diensten zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing.

1.5 Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen. Uw aandacht wordt gevestigd op de volgende clausules van deze Voorwaarden: clausule 7 (Garantie) en clausule 8 (Aansprakelijkheid).

1.6 Deze Voorwaarden zijn inhoudelijk voor het laatst bijgewerkt op 9 maart 2020.

2. Contact opnemen

2.1 Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden of de App, kunt u:

2.1.1 het gedeelte met veelgestelde vragen en antwoorden bekijken op de Honda-website ("FAQ-pagina's") op www.honda.nl/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html ; en

2.1.2 contact met ons opnemen via de contactmethoden en contactgegevens op de FAQ-pagina's of op een andere wijze waarover Honda u geïnformeerd heeft.

2.2 Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan uw eventuele wettelijke “statutaire” rechten. Ga voor meer informatie over uw rechten als consument naar de Consumenten Bond-website www.consumentenbond.nl of bel 070/445.45.45.

3. Gebruik van de App

3.1 Als u de App wilt downloaden en installeren, moet u beschikken over een compatibele smartphone met het vereiste besturingssysteem en voldoende geheugen. De vereisten in dit verband kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Meer informatie zal beschikbaar zijn in de desbetreffende digitale winkel van waaruit u de App wilt downloaden (zoals de Apple App Store of de Google Play Store) ("Appstore"). De aankoop van de App gebeurt niet bij ons. U koopt en downloadt de App vanuit de desbetreffende Appstore.

3.2 We verlenen u een licentie voor het gebruik van de App, onder voorwaarde dat u deze Voorwaarden en enige andere regels of richtlijnen die worden toegepast door de Appstore waar u de App hebt gedownload, strikt naleeft. Deze licentie neemt een einde wanneer deze Voorwaarden door u of ons worden beëindigd in overeenstemming met clausule 12.

3.3 Om de volledige functionaliteit van de App te kunnen downloaden en gebruiken, heeft u toegang nodig tot een mobiel netwerk en/of een internetverbinding. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van de App door derden(zoals een mobiel netwerk of internetprovider). U bent zelf verantwoordelijk voor dergelijke kosten. Als u dergelijke kosten niet wilt betalen, dient u de betreffende smartphone niet te gebruiken om toegang te krijgen tot de App.

3.4 U bevestigt dat u de eigenaar bent van de smartphone waarop de App wordt gedownload en gebruikt of dat u toestemming heeft gekregen van de eigenaar om de desbetreffende smartphone te gebruiken voor het downloaden en gebruiken van de App. Indien u de App reeds op een smartphone heeft geïnstalleerd, heeft u het recht om de App op een ander apparaat ("Secundair apparaat") te installeren en te gebruiken volgens de voorwaarden in de App. Indien u deze voorwaarden niet opvolgt, heeft u niet het recht om de App te gebruiken op het Secundaire apparaat en is Honda niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik of niet-beschikbaarheid van de App of de Diensten.

3.5 Van tijd tot tijd kunnen er updates van de App via de Appstore worden vrijgegeven. Houd er rekening mee dat de App en de bijbehorende Diensten mogelijks een beperkte functionaliteit hebben als u niet de meest recente versie van de App of het besturingssysteem op uw smartphone heeft gedownload. Zie onderstaande clausule 9 voor meer informatie.

3.6 Om de App te kunnen gebruiken, dient u ten minste 16 jaar te zijn of een andere leeftijd te hebben: (i) die in deze Voorwaarden of de Voorwaarden servicepakket wordt gespecificeerd, of (ii) die in uw land vereist is om de App en/of de Diensten te kunnen gebruiken.

3.7 De App is alleen beschikbaar in bepaalde landen en talen, zoals vermeld op de FAQ-pagina's. De lijst met landen en talen kan naar goeddunken van Honda van tijd tot tijd worden gewijzigd.

4. Een Honda-account aanmaken

4.1 Om de App te kunnen gebruiken, moet u een online Honda-gebruikersaccount aanmaken op de Honda-website of in de App ("Honda-account"). Om een Honda-account aan te maken, moet u de procedure volgen die wordt beschreven op de Honda-website of in de App. U kan onder andere gevraagd worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of andere gegevens te verstrekken die vereist zijn voor het aanmaken van het account of die door ons van tijd tot tijd worden gevraagd.

4.2 U dient ons bij het aanmaken van een Honda-account juiste, nauwkeurige en volledige informatie te bezorgen en u dientdeze informatie actueel te houden.

4.3 Als u onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie verstrekt bij het aanmaken van een Honda-account of uw gegevens niet actueel houdt, zoals vereist, behouden we ons het recht voor uw Honda-account met onmiddellijke ingang te beëindigen. U kunt de App dan mogelijks niet meer gebruiken. Zie onderstaande clausule 12 voor meer informatie over onze beëindigingsrechten.

4.4 U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord en andere gegevens met betrekking tot uw Honda-account veilig en vertrouwelijk bewaart en hier uitsluitend verantwoordelijk voor bent. Als u van mening bent dat iemand onbevoegde toegang heeft gekregen tot uw Honda-account, moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen.

4.5 Indien u al een Honda-account heeft, gebruik dan uw bestaande aanmeldingsgegevens en wachtwoord om u aan te melden bij de App. Om bepaalde functies van de App en/of de Diensten te kunnen gebruiken, dient u verdere stappen uit te voeren die zijn uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Diensten waarnaar wordt verwezen in clausule 1.4.

4.6 Om uw Honda-account te verwijderen, dient u contact op te nemen met Honda zoals beschreven in clausule 2.1.2. Als u uw Honda-account verwijdert, kunt u de App of de Diensten niet langer gebruiken.

5. Nauwkeurigheid van informatie en derden

5.1 Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de App nauwkeurig, up-to-date en vrij is van fouten, kunnen we niet garanderen dat dit inderdaad ook het geval is. Bovendien garanderen we niet dat de App geschikt is voor welk doel dan ook.

5.2 U vertrouwt op eigen risico op de informatie in de App, aangezien die informatie alleen een inschatting vormt en onnauwkeurig, onvolledig of verouderd kan zijn.

5.3 De App kan koppelingen bevatten naar websites, informatie, producten of diensten van derden (" Materialen van derden"). Materialen van derden worden niet door ons beheerd. We zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke Materialen van derden en onderschrijven deze niet. Honda garandeert ook niet dat de informatie in de App die door een derde wordt geleverd (inclusief als onderdeel van Materiaal van derden) up-to-date, volledig of nauwkeurig is. U dient zelf een onafhankelijke beoordeling te maken met betrekking tot uw interactie met of aankoop en gebruik van Materialen van derden.

5.4 Alle afspraken die tussen u en een dienstverlener van Materialen van derden worden gemaakt, zijn alleen tussen u en de desbetreffende dienstverlener. We zijn niet aansprakelijk voor het (niet) handelen van de dienstverlener van Materialen van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele problemen met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid).

5.5 De App kan zelfstandig worden gebruikt, maar de volledige functies zoals beschreven in de Appstore kunnen alleen worden gebruikt door de App te koppelen aan het Voertuig en door bepaalde servicepakketten van Honda aan te schaffen, zoals verder beschreven in de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de Diensten waarnaar wordt verwezen In clausule 1.4.

6. Toegelaten gebruik van de App

6.1 U mag de App niet gebruiken in strijd met wat in deze Voorwaarden wordt bepaald. U gaat akkoord om:

6.1.1 de App niet te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is voor back-ups of operationele beveiliging;

6.1.2 de App niet te verhuren, leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen of te veranderen;

6.1.3 geen aanpassingen of wijzigingen aan een deel van de App of aan de App in het geheel aan te brengen noch de App of een deel ervan te (laten) combineren met of op te (laten) nemen in andere programma's; en

6.1.4 de App niet geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken er van te maken.

6.2 U zal:

6.2.1 de App uitsluitend gebruiken voor het beoogde gebruik en op een redelijke manier;

6.2.2 de App niet op onrechtmatige wijze, voor een onrechtmatig doel of op een manier die niet overeenkomt met deze Voorwaarden gebruiken, of frauduleus of oneerlijk handelen, bijvoorbeeld door de App te hacken of een kwaadwillende code, met inbegrip van virussen, of schadelijke gegevens in te voegen in de App;

6.2.3 onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de App of diens functies niet schenden;

6.2.4 ervoor zorgen dat alle bestuurders of gebruikers van het Voertuig op de hoogte worden gesteld dat de App de mogelijkheid biedt om het Voertuig te volgen;

6.2.5 geen materiaal verzenden dat lasterlijk, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is met betrekking tot uw gebruik van de App of diens functies;

6.2.6 de App of diens functies niet gebruiken op een manier die onze systemen of veiligheid zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten, beperken of in gevaar brengen of die andere gebruikers zou kunnen storen; en

6.2.7 geen informatie of gegevens van enig deelaspect van de App verzamelen of oogsten of een poging doen om verzendingen van of naar de servers waarop de App draait te ontcijferen.

6.3 U gaat ermee akkoord de App niet te gebruiken op een manier die:

6.3.1 in strijd is met de toepasselijke wetgeving, waaronder alle verkeersregels in elk land;

6.3.2 onveilig is of kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan enige eigendom.

6.4 Honda garandeert niet dat alle functies van de App geschikt of veilig zijn voor gebruik onder alle omstandigheden. Houd rekening met de gevolgen die het gebruik van de App kan hebben voor de personen of eigendommen in de buurt van u of het Voertuig.

7. Garantie

7.1 We zullen de App met redelijke vaardigheden en zorg leveren en redelijke inspanningen leveren om de App altijd beschikbaar te maken voor u.

7.2 U erkent echter en stemt ermee in dat:

7.2.1 De App niet foutloos, up-to-date of continu beschikbaar is zonder onderbrekingen. De beschikbaarheid, nauwkeurigheid en functionaliteit van de App kunnen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van uw mobiele netwerk, een internetverbinding, GPS-signaal of andere factoren met betrekking tot het Voertuig;

7.2.2 Bepaalde functies in de App werken mogelijks niet goed of helemaal niet als het Voertuig niet is onderhouden en in goede staat is gehouden;

7.2.3 De App kan periodiek niet beschikbaar of onderbroken zijn wanneer onderhoud, updates en wijzigingen worden uitgevoerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Als we de Voorwaarden niet naleven, kunnen we verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade die u lijdt als voorzienbaar gevolg van onze schending van de Voorwaarden of onze nalatigheid, maar zijn we niet verantwoordelijk voor niet voorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van onze schending of als het ten tijde van overeenstemming met de Voorwaarden door u en ons werd voorzien.

8.2 We leveren de App (en alle berichten, gegevens, informatie, inhoud of ander materiaal dat in combinatie met de App wordt geleverd) uitsluitend voor huishoudelijk- en privégebruik. U gaat ermee akkoord de App niet voor commerciële, zakelijke of wederverkoop doeleinden te gebruiken en dat wij geen enkele aansprakelijkheid jegens u hebben voor winstderving, verlies van zaken/activiteiten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

8.3 We sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperken deze niet voor:

8.3.1 dood of lichamelijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid;

8.3.2 fraude of bedrieglijk onjuiste weergave; of

8.3.3 zaken die wettelijk niet zijn toegestaan om onze aansprakelijkheid te (proberen) beperken of (proberen) uit te sluiten.

9. Wijzigingen in deze Voorwaarden en/of de App

9.1 We kunnen deze Voorwaarden en/of de App van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetswijzigingen, om rekening te houden met nieuwe producten, diensten of applicaties die we kunnen aanbieden, of om andere redenen.

9.2 We kunnen deze Voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de App de eerstvolgende keer start of, indien mogelijk, een melding naar het toestel te verzenden waarop de App is geïnstalleerd. U wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard indien u de App blijft gebruiken, maar bij wijzigingen die nadelig voor u zijn, zal u gevraagd worden akkoord te gaan met de bijgewerkte Voorwaarden en deze te accepteren door de digitale acceptatievakjes in de App aan te vinken.

9.3 Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden, kunt u de App niet gebruiken. U begrijpt dat door akkoord te gaan met de bijgewerkte Voorwaarden, u wettelijk gebonden bent door de inhoud ervan.

10. Privacy

Uw privacy en persoonlijke informatie zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Dit verklaart welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe en waarom we deze informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen en met de toezichthoudende instanties als u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De App en alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de App zijn onze eigendom, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers (indien van toepassing). Intellectuele eigendomsrechten betekent rechten zoals auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen, tekeningen en modellen, databank rechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, ongeacht of deze al dan niet zijn geregistreerd (overal ter wereld). We, onze verbonden ondernemingen en onze licentiegevers behouden al onze en hun rechten voor met betrekking tot enige intellectuele eigendom die rust op de App. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij, onze verbonden ondernemingen en licentiegevers eigenaars van dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven en vrij zijn om ze te gebruiken naar eigen goeddunken.

11.2 Onder toepassing van deze Voorwaarden en op voorwaarde dat u eventuele van toepassing zijnde kosten aan ons betaalt, zullen we u een licentie verstrekken voor het gebruik van de App. Deze licentie, die bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Honda, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers kan bevatten, is niet-exclusief en niet overdraagbaar. Deze licentie mag alleen worden gebruikt voor, en in overeenstemming met, deze Voorwaarden.

11.3 Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, verkrijgt u geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Honda, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers.

11.4 Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken die in de App worden gebruikt eigendom van Honda, onze verbonden ondernemingen of onze licentiegevers (indien van toepassing).

12. Het gebruik van de App beëindigen

12.1 U hebt te allen tijde het recht om de App niet meer te gebruiken. Neem contact op met Honda (zie clausule 2.1.2) om uw Honda-account te verwijderen.

12.2 In het geval dat u deze Voorwaarden schendt, behouden we ons het recht voor om uw gebruik van de App onmiddellijk te beëindigen of op te schorten middels eenvoudige kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het betalen van redelijke kosten, verliezen of andere aansprakelijkheden die we oplopen of lijden als gevolg van dergelijke schending.

12.3 We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de App onmiddellijk te beëindigen als we de App, voor welke reden dan ook, niet meer in uw land of in het algemeen niet langer aan onze klanten aanbieden.

13. Gebeurtenissen buiten onze controle

13.1 We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming of vertraging in nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden ingevolge een handeling of gebeurtenis die redelijkerwijze buiten onze controle plaatsvindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

13.1.1 falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

13.1.2 niet beschikbaarheid van de App of Diensten als gevolg van het ontbreken van een GPS-signaal, het ontbreken van een internetverbinding, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, wetswijzigingen of andere aanwijzingen of orders van de overheid,

Alle "Gebeurtenissen buiten onze controle".

13.2 Indien er een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden:

13.2.1 zullen onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden worden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen zal worden verlengd ten belope van de duurtijd van de Gebeurtenis buiten onze controle; en

13.2.2 zullen we redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden waarmee we onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden kunnen nakomen ondanks de Gebeurtenis buiten onze controle.

14. Overige bepalingen

14.1 Wanneer we de woorden "schrijven" of "geschreven" in deze Voorwaarden gebruiken, gaat het om een e-mailbericht, tenzij anders vermeld.

14.2 We kunnen onze rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden.

14.3 U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als we dit schriftelijk met u zijn overeengekomen.

14.4 Deze Voorwaarden zijn tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht deze Voorwaarden af te dwingen.

14.5 Elke clausule en paragraaf van deze Voorwaarden is afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit bepaalt dat een van hen onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige clausules en paragrafen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

14.6 Als we verzuimen aan te dringen dat u uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden nakomt of als we onze rechten jegens u niet uitoefenen of als we daar vertraging bij hebben, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent het niet dat u uw verplichtingen niet na hoeft te komen. Als we afstand doen van recht met betrekking tot een bepaald verzuim, zullen we dat uitsluitend schriftelijk doen en zal dat niet betekenen dat we automatisch afstand doen van recht met betrekking tot enig ander verzuim van u in de toekomst.

15. Toepasselijke wetgeving

15.1 Op deze Voorwaarden is het Engelse recht van toepassing. Dit betekent dat uw gebruik van de App, en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de App (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), onderworpen zijn aan de wetten van Engeland.

15.2 Juridische procedures met betrekking tot deze Voorwaarden dienen voor de Engelse rechtbanken te worden gebracht. Als u in Schotland woont, kunt u juridische procedures met betrekking tot deze Voorwaarden voor de Schotse of Engelse rechtbanken brengen. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u juridische procedures met betrekking tot deze Voorwaarden voor de Noord-Ierse of de Engelse rechtbanken brengen.

16. Voorwaarden servicepakket

16.1 Naast de in clausule 1 t/m 15 van deze Voorwaarden uiteengezette voorwaarden zijn er bepaalde voorwaarden en bepalingen die specifiek van toepassing zijn op bepaalde diensten, functionaliteiten en functies die u kunt gebruiken via de App of een Voertuig (" Voorwaarden servicepakket").

16.2 De Voorwaarden servicepakket zijn hieronder uiteengezet en vormen, om twijfel te voorkomen, ook een deel van uw juridisch bindende overeenkomst met Honda (zoals beschreven in clausule 1.2). De Voorwaarden servicepakket zijn van toepassing als en wanneer u gebruik maakt van de bijbehorende diensten, functionaliteiten en functies met betrekking tot de Voorwaarden servicepakket waarvoor deze zijn bedoeld.

16.3 In geval van een conflict of inconsistentie tussen clausule 1 t/m 15 van deze Voorwaarden en de Voorwaarden servicepakket prevaleren de Voorwaarden servicepakket (alleen voor zover er sprake is van een dergelijk conflict of dergelijke inconsistentie).